Všeobecné obchodní podmínky Pobočný spolek ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s. (dále jen VOP)

 (platné od 1.1.2022)

I.    Úvodní ustanovení

1.    Tyto VOP jsou, není-li ve smlouvě písemně dohodnuto jinak, nedílnou součástí smluv týkajících se účasti na vzdělávacích akcích pořádaných společností Pobočný spolek ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s., IČ 08351732, se sídlem Pekařská 246/80, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 72229/MSPH, (dále jen „poskytovatel“).
2.    Smluvními stranami jsou poskytovatel a objednatel.
3.    Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


II.    Přihláška a vznik smlouvy

1.    Přihláškou se rozumí jednostranný úkon objednatele adresovaný poskytovateli prostřednictvím internetových stránek www.i-erc.cz, nebo učiněnou e-mailem na adrese kurzy@i-erc.cz.
2.    Není-li uvedeno jinak, je nutné přihlásit se nejpozději 5 pracovních dní před konáním vzdělávací akce.
3.    Jednou přihláškou lze přihlásit více účastníků.
4.    Přihláška se stává závaznou momentem odeslání.
5.    Přihlášky jsou přijímány a zpracovávány v pořadí, v jakém došly poskytovateli. Poskytovatel neprodleně informuje objednatele, pokud byla naplněna kapacita, pokud je na vzdělávací akci přihlášen příliš nízký počet účastníků, nebo pokud se z jiného vážného důvodu vzdělávací akce nekoná. Objednateli bude v tomto případě nabídnuta účast na jiné vzdělávací akci. V případě, že objednatel nebude s přesunutím souhlasit, poskytovatel mu vrátí účastnický poplatek.
6.    Smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká odesláním potvrzení poskytovatelem objednateli.
7.    Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze za splnění zákonných předpokladů a pouze písemně.


III.    Zrušení přihlášky

1.    Přihláška může být objednatelem zrušena pouze písemně na adrese kurzy@ervc.cz
2.    Při zrušení přihlášky objednatelem 7. pracovní den přede dnem konání akce je objednatel povinen zaplatit 50 % účastnického poplatku. Při zrušení přihlášky objednatelem méně než 3 pracovní dny před konáním akce je objednatel povinen uhradit účastnický poplatek v plné výši. 

IV.    Cena a platební podmínky

1.    Odesláním přihlášky objednatel akceptuje smluvní cenu uvedenou v nabídce vzdělávací akce (účastnický poplatek).
2.    V případě více účastníků přihlášených jednou přihláškou je možná sleva.
3.    Účastnický poplatek musí být uhrazen na bankovní účet uvedený v registračním formuláři. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, který je uveden u vzdělávací akce.
4.    Účastnický poplatek je bez DPH a  částka účastnického poplatku je konečná. Účastnický poplatek zahrnuje všechny vedlejší náklady poskytovatele, občerstvení a pití.
5.    Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit nejpozději 3 pracovní dny před konáním vzdělávací akce. Po předchozí domluvě je také možné zaplatit účastnický poplatek v hotovosti.
6.    Pokud chce objednatel vystavit zálohovou fakturu, musí o její vyhotovení požádat prostřednictvím pole „Poznámka“ v přihlášce. Fakturu je objednatel povinen zaplatit nejpozději 3 pracovní dny před konáním vzdělávací akce.
7.    Pokud není platba v den konání akce připsána na účet, je účastník vzdělávací akce povinen předložit potvrzení o bankovní převodu, nebo uhradit hotově. Poskytovatel akce si vyhrazuje právo nepřipustit účastníka na vzdělávací akci, pokud nebude účastnický poplatek v den konání vzdělávací akce připsán na bankovním účtu poskytovatele.
8.    Pokud nebude účastnický poplatek zaplacen včas, bude objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení

V.    Změny v organizaci vzdělávací akce

1.    Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu, o čemž bude objednatele neprodleně informovat.
2.    Objednatel má právo na vrácení celého účastnického poplatku, pokud zruší přihlášku do 3 pracovních dnů ode dne, kdy ho poskytovatel o změně termínu informoval. Při pozdějším zrušení přihlášky nemá objednatel na vrácení účastnického poplatku nárok. V tomto případě provede poskytovatel vrácení poplatku do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zrušení přihlášky účastníka, a to převedením na účet objednatele, z něhož byl účastnický poplatek hrazen.
3.   Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu doby zahájení nebo ukončení semináře a prostor konání vzdělávací akce. Dále je povinen o změně účastníka informovat na kontakt uvedený v přihlášce objednatele nejpozději den před konáním akce. 
4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora tak, aby splňoval odbornost pro lektorování příslušné vzdělávací akce.

VI.    Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

1.    Po absolvování vzdělávacího programu, který je akreditován, má každý účastník nárok na obdržení osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Toto osvědčení se vydává na místě.

VII.    Vyloučení odpovědnosti
    
1.    Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních vzdělávacích službách.
2.    Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za zranění, škody a ztráty, vzniklé účastníkům vzdělávacích akcí, nebo které byly účastníky způsobeny. Takové náklady, způsobené uvedenými okolnostmi, ponese výhradně účastník vzdělávací akce.

VIII.    Ochrana osobních údajů

1.    Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel bude osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a přihláškou zpracovávat pro marketingové a obchodní účely v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2.    Objednatel může svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů kdykoliv odvolat písemně na adrese vzdelavani@i-erc.cz.

IX.    Závěrečná ustanovení

1.    Tyto VOP jsou platné a účinné k 1.1.2022

 

=========================================================================

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
 

REGIONPARTNER /CENTRUM POMOCI REGIONŮM/ O.P.S.

 

1. Ochrana osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se s účinnosti od 25. 5. 2018 nahrazuje nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ či GDPR).

Cílem níže uvedených zásad obecně prospěšné společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s., se sídlem Panská 361/13, 602 00 Brno, IČ: 26928027, zapsané u Krajského soudu v Brně oddíl O vložka 226 /dále jen „společnost Regionpartner“) je informovat veřejnost o nakládání s osobními údaji podle „Obecného nařízení o ochraně osobních údajů“ či GDPR (dále jen „Nařízení“).

Společnost Regionpartner je spoluprovozovatelem webových stránek na adrese https://i-erc.cz (dále jen "Portál"), prostřednictvím kterých poskytuje své služby (dále jen "Služby"). Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností Regionpartner na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Portálu společnosti Regionpartner. Společnost Regionpartner může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Portálu a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.

2. Správce a jeho kontaktní údaje

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je společnost Regionpartner.

Veškerou komunikaci týkající se ochrany osobních údajů, či upozornění na porušení práv, zasílejte prostřednictvím emailové adresy společnosti Regionpartner na adresu: vzdelavani@i-erc.cz nebo na poštovní adresu: Panská 361/13, 602 00 Brno.

Společnost Regionpartner nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení.

3. Osobní údaje, které společnost Regionpartner zpracovává

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pro založení Vašeho účtu k využívání Služeb poskytovaných společností Regionpartner na Portálu (dále jen „registrace“), vyžaduje společnost Regionpartner poskytnutí následujících osobních údajů: - jméno a příjmení (identifikační údaje), emailovou adresu a telefonní číslo (kontaktní údaje).

V případě registrace za účelem objednávky vzdělávací akce, nebo prezentace na vzdělávací akci na Portálu, vyžaduje kromě uvedených údajů společnost Regionpartner dále tyto osobní údaje: doručovací adresu, fakturační adresu a číslo bankovního účtu. Údaje týkající se Vašeho bankovního účtu jsou určeny výhradně k účelům vystavení faktury na úhradu vzdělávací akce, nebo prezentace na vzdělávací akci.  V případě registrace za účelem objednávky vzdělávací akce budeme případně zpracovávat i datum narození, které jsme nuceni evidovat a zpracovávat pouze u akreditovaných kurzů, kdy to po nás vyžaduje legislativa.

V případě používání Portálu, a to i bez registrace, zaznamená společnost Regionpartner Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a stránky, které jste si na Portálu prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování a k prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.

4. Účely zpracování osobních údajů

Společnost Regionpartner zpracovává Vaše osobní údaje k následujícím účelům:

5. Newsletter

1. Obchodní sdělení a newslettery slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem uzavření smlouvy.

2. Odesílatelem a současně správcem osobních údajů je společnost Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s., se sídlem Panská 361/13, 602 00 Brno, IČ: 26928027, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl O vložka 226 (dále jen „odesílatel").

3. Odesílatel zpracovává Vaše osobní údaje, kterými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, a to pro účely zasílání obchodních sdělení a newsletterů odesílatele.

4. Odesílatel prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení") a se Zákonem o zpracování osobních údajů.

5. Odesílatel (jako správce osobních údajů) Vás (jako subjekt osobních údajů) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení informuje o skutečnostech uvedených v následujících odstavcích tohoto textu.

6. Vaše osobní údaje jsou zpracovány pouze za účelem zasílání obchodních sdělení a newsletterů.

7. Odesílatel zpracovává Vaše osobní údaje pouze v elektronické podobě.

8. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem odesílatele zpracování osobních údajů pro přímý marketing.

9. Vaše osobní údaje budou zpracovány nejdéle do doby podání námitky proti přímému marketingu.

10. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, vyjma profilování ve smyslu informace o oboru Vaší činnosti, pokud uvedený údaj se svým souhlasem poskytnete.

11. Osobní údaje budou zpracovávat pověření zaměstnanci odesílatele nebo zpracovatel osobních údajů.

12. Odesílatel nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

13. Máte právo požadovat od odesílatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že odesílatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

14. Budou-li některé osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

6. Zpracovávání osobních údajů pro plnění smlouvy

V případě Vaší registrace jakožto uživatele Služeb jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti Regionpartner plnit.

V případě registrace za účelem objednávky vzdělávací akce, budeme zpracovávat údaje za účelem:

7. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje však mohou zpracovávat i následující zpracovatele:

Seznam zpracovatelů:

1) Externí zpracovatel účetnictví

Účely zpracování osobních údajů:

2) Externí provozovatel a správce serverů

Zpracování osobních údajů mohou pro Správce provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům. V rámci společnosti Regionpartner jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Regionpartner, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

8. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob zpracování osobních údajů Správce a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v tištěné a elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že správce zpracovává osobní údaje zákazníka pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely oprávněný zájem či plnění smlouvy, může tak činit na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zákazníka, který je projevem svobodné vůle zákazníka a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji.

Zákazník uděluje souhlas vyplněním zpětné vazby na vzdělávací akci, vyplněním souhlasu na kontaktním formuláři na https://i-erc.cz/index.php nebo uplatněním požadavku na  informace, či služby na vzdelavani@i-erc.cz. 

Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

10. Ukončení nakládání

Správce ukončí nakládání s daty zákazníka po ukončení smluvního vztahu, nebo po pominutí zákonných důvodů pro archivaci osobních dat.

11. Narušení bezpečnosti

Při narušení bezpečnosti nakládání s daty či unikem dat Správce neprodleně do 24 hodin uvědomí zákazníka a Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou společností Regionpartner zpracovávány:

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů společnost Regionpartner osobní údaje vymaže.

13. Poskytování osobních údajů třetím osobám

Příjemci Vašich osobních údajů jsou dodavatelé, poradci a jiní poskytovatelé služeb, kteří spolupracují se společností Regionpartner podílející se na poskytování Služby, realizaci plateb a zajišťující marketingové služby. Tyto třetí osoby potřebují přístup k Vašim údajům, aby mohli vykonávat svou činnost.

Společnost Regionpartner bez Vašeho souhlasu neposkytuje Vaše osobní údaje jiným třetím osobám než výše uvedeným, ani je nesdílí s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů:

Společnost Regionpartner nepředá Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a společností Regionpartner nebo taková povinnost nevyplývá pro společnost Regionpartner ze zákona.

Společnost Regionpartner bez Vašeho souhlasu neposkytuje osobní údaje shromážděné prostřednictvím Portálu nebo Služby třetím osobám pro účely přímého marketingu.

14. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů dle GDPR, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte níže uvedená práva, které můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

15. Bezpečnostní opatření a sdělení osobních údajů

Společnost Regionpartner uchovává Vaše osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, prostřednictvím široké škály bezpečnostních opatření, včetně šifrovacích a ověřovacích nástrojů, aby zabránila neoprávněnému přístupu, pozměnění, zveřejnění nebo zničení Vašich osobních údajů a zachovávala jejich utajení. Vaše osobní údaje jsou chráněny firewally a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které jsou povinny uchovávat tyto údaje v tajnosti.

Datum účinnosti: 25.5.2018